XXXV 24 hores de tennis de taula Francisco Oller SA / Trofeu Narcís Negre

Cassà de la Selva – 25 i 26 d'agost de 2018

REGLAMENT DE COMPETICIÓ

1.-ORGANITZACIÓ: L'Ajuntament de Cassà de la Selva, el Foment Deportiu Cassanenc i el Club Tennis Taula Cassà organitzen les 24 hores de tennis de taula que es regiran sota les normes d'aquest reglament particular i les de la Federació Espanyola de Tennis de Taula corresponents a la temporada 2017/2018. Les partides es disputaran al millor de 5 jocs d’11 punts amb canvi de servei cada dos punts.
2.-PARTICIPANTS I CATEGORIES: Poden participar en la competició tots aquells jugadors que ho desitgin, i que ho sol·licitin i abonin la corresponent quota d'inscripció.
S'estableixen les següents categories, i números de dorsals:
Categoria Absoluta-Sènior: Grups A i B
Juvenil (J) (nascuts després de l’1-7- 1999). La fase prèvia la disputaran dins la categoria absoluta amb els dorsals d’aquella categoria (A o B)
Infantil (I) (nascuts després de l'u de juliol de 2001)
Femenina (F): Dones majors de 13 anys: jugaran la fase final. La fase prèvia la disputaran dins la categoria absoluta amb els dorsals d’aquella categoria (A o B)
Veterans 40 (V): Majors de 40 anys i menors de 50 anys
Veterans 50 (L): 50 anys i majors. Jugaran la fase prèvia conjuntament amb els V40.
Locals o no federats (NF): jugadors nats o residents a Cassà de la Selva o d'altres poblacions sense llicència federativa
3.-FASES DE LA COMPETICIO: Les 24 hores de tennis taula de Cassà es disputaran en diferents àmbits i categories. A partir de les deu del matí es disputarà l’obert català benjamí i aleví; a partir de les sis de la tarda es jugaran les 24 hores- Trofeu Narcís Negre, que finalitzaran a les 2 del migdia amb un descans entre les 9 i les 11 del matí de diumenge. Finalment entre les 9 i les 11 del mati de diumenge es jugaran les partides corresponents al campionat local per a no federats.
A les 24h / Trofeu Narcís Negre hi haurà en dues fases en cada categoria. La primera fase o classificatòria enfrontarà en diferents rondes els jugadors de nivell semblant d'acord amb els resultats aconseguits entre les sis de la tarda de dissabte i les nou del matí de diumenge. En aquesta fase s’agruparan els jugadors de les categories absoluta, juvenil i femenina, que es distribuiran segons categoria a les fases finals. Els millors classificats després de les diferents rondes prèvies passaran a la segona fase o eliminatòria, que es disputarà diumenge, a partir de les 11 del matí, sota el reglament de Copa (setzens, vuitens, quarts, semifinals i final). El nombre de rondes de la fase prèvia i els jugadors que passen a la següent fase dependrà del nombre de participants amb un mínim de cinc fases prèvies.
Per a la classificació després de cada ronda es tindran en compte les partides i els 11s. guanyats. A la fase prèvia no es repetirà cap aparellament, fet que pot succeir a la fase eliminatòria. En la fase eliminatòria els aparellaments es faran entre el millor i el pitjor en la fase o ronda anterior. Així en setzens de finals jugaran 1r contra 32è, 2n contra 31è,... i 16è contra 17è. Els grups A i B s’ajuntaran en un sol grup en la fase eliminatòria.

4. PREMIS.- Hi haurà trofeus per als quatre millors classificats de cada categoria i premis en metàl·lic per als millors de la categoria absoluta.

5.-HORARIS: La competició començarà a les 6 de la tarda de dissabte, 25 d'agost al pavelló pav3 de Cassà. Les partides es jugaran en dotze taules distribuïdes al pavelló d'esports. Els horaris de cada ronda es faran públics com a mínim 20 minuts abans de cada sèrie en els panells d'anuncis situats al recinte o en el web de la competició: www.24httcassa.cat. És imprescindible un seguiment estricte de l'horari assenyalat per l'organització per garantir la durada i el ritme de tota la competició. Els retards poden ser sancionats amb la pèrdua del matx i en cas de reincidència amb l'exclusió de l'infractor. Les categories de veterans i infantils tindran un descans d'un mínim de sis hores al llarg de la competició. La resta de jugadors competiran de manera ininterrompuda del dissabte a les sis de la tarda fins diumenge a les 9 del matí. La competició finalitzarà diumenge a les 2 del migdia, amb l’acte de lliurament de premis.

6.-INSCRIPCIONS: Els participants hauran de fer efectiva la seva inscripció, per escrit i efectuar el pagament dels drets a través de transferència bancària, a través del formulari que es podrà trobar al web www.24httcassa.cat. amb el formulari caldrà trametre per correu electrònic el full de pagament (24httcassa@gmail.com). La data límit d'inscripció és el 15 d'agost de 2018. El preu d'inscripció és de 20 € per a les categories absoluta, juvenil, veterans 40, 50 i 60; 15 € per als infantils i l’obert català; i 10€ per als Locals i no federats. Els jugadors que s'hagin inscrit a l'Obert tindran la inscripció gratuïta a les 24 hores. L'ingrés cal fer-lo al nº compte ES23 0075 0107 9007 0127 4924


7.-RECOLLIDA DE DORSALS: La recollida de dorsals i certificació de la inscripció començarà a les deu del matí de dissabte a la zona habilitada del pavelló Tanmateix, hauran de ser presents al recinte com a mínim una hora abans de començar la competició per recollir el seu dorsal i fer efectiva la seva inscripció. Aquell jugador que no hagi fet aquest tràmit abans de les 17h es considerarà no presentat, perdrà tots els seus drets, i la seva plaça serà ocupada pels inscrits com a reserves. Cada jugador rebrà amb el dorsal una pilota que és la que utilitzarà durant el campionat. En cas de trencament de la pilota caldrà portar-la a secretaria i l’organització la canviarà. Si el jugador la perd en podrà adquirir una altra al preu d'1€.

8. DRET D'ACAMPADA I D'US de LES INSTAL·LACIONS ESPORTIVES: Els participants a les 24 hores tindran dret a instal·lar una tenda a la zona d'acampada al costat de la piscina municipal. Cada inscrit rebrà dos braçalets imprescindibles per accedir a les instal·lacions. Els acompanyants podran adquirir braçalets per fer ús de la piscina, al preu de 5€.

9.-CONTROL DE PARTIDES: Abans de cada ronda els jugadors han de passar per la secretaria de la prova per recollir la butlleta corresponent a la seva partida, segons el quadre que s'haurà exposat. El guanyador de la partida haurà de retornar la butlleta a la secretaria. El guanyador de la partida és responsable de la correcta anotació del resultat final en aquesta butlleta. L'organització no es fa responsable dels errors que es puguin produir per incorrecció en aquestes anotacions.

10.-ARBITRATGES: El jugador que perdi el matx haurà de quedar-se a la taula a arbitrar la partida següent. L'incompliment d'aquesta norma pot comportar l'exclusió de l’infractor. A la primera partida del campionat es designaran els jugadors locals que faran d'àrbitres

11.-RESERVES: Des de les 10 del matí de dissabte s'obriran les inscripcions de reserves per ocupar les places que quedessin vacants en la corresponent categoria. L'ordre d'entrada de cada reserva en la competició es farà seguint l'ordre d'inscripció en la llista de reserves i es farà públic 20 minuts abans de l'inici de la competició.

12.-RECLAMACIONS: El comitè de competició i l'organització atendrà qualsevol reclamació que es presenti al llarg de la prova. Les seves decisions seran inapel·lables. El Comitè es reserva el dret d'efectuar canvis durant la competició si causes imprevistes l'hi obligués. Qualsevol circumstància o incidència no prevista en aquest reglament serà resolta per l'organització.

CASSÀ DE LA SELVA, AGOST DE 2018

RÈGLEMENT DE LA CONCURRENCE
1.-ORGANISATION: L'Ajuntament de Cassà de la Selva, el Foment Deportiu Cassanenc i el Club Tennis Taula Cassà organisent le tennis de table 24 heures qui sera régi par les règles de ce règlement particulier et celles de la Fédération Espagnole de Tennis de table correspondant à la saison 2017/2018.

Les matchs seront joués dans le meilleur des 5 jeux de 11 points avec changement de service tous les deux points.
2.-PARTICIPANTS ET CATÉGORIES: Ceux qui souhaitent participer peuvent participer au concours, et le demander et payer les frais d'inscription correspondants. Les catégories suivantes sont établies:

Absolute-Senior: Groupes A et B
Juvenile (J) (né après le 1-7-1999). La phase précédente sera jouée dans la catégorie absolue avec le dos de cette catégorie (A ou B)
Enfants (I) (nés après juillet 2001)
Féminin (F): Femmes de plus de 13 ans: elles joueront la phase finale. La phase précédente sera jouée dans la catégorie absolue avec le dos de cette catégorie (A ou B)
Vétérans 40 (V): Plus de 40 ans et moins de 50 ans Vétérans 50 (L): 50 ans et plus.
La phase précédente sera jouée avec la V40.
Joueurs locaux ou non fédérés (FN) nés ou résidant à Cassà de la Selva ou dans d'autres villes sans licence fédérative

3.-PHASES DE COMPÉTITION: Les 24 heures de Cassà seran jouées dans différentes zones et catégories.
Dès 10 heures du matin, le Catalan Benjamín ouvert et Alevi aura lieu.

Après 18 heures, ils seront joués 24 heures, qui se terminera à midi avec une pause entre 9h et 11h le dimanche matin. Enfin, entre dimanche 9 et dimanche 11, les matchs seront joués pour le championnat local pour les joueurs non fédérés.
A 24 heures il y aura deux phases dans chaque catégorie. La première phase ou qualification doit affronter les joueurs au même niveau dans différents tours en fonction des résultats obtenus entre 18h00 le samedi et 9h00 le dimanche le dimanche.
Dans cette phase, les joueurs des catégories absolues, juvéniles et féminines seront regroupés, qui seront répartis selon la catégorie dans les étapes finales. Les meilleures classements après les tours précédents passeront à la deuxième phase ou à la phase éliminatoire, qui se jouera le dimanche, à partir de 11 heures du matin, sous les règlements de la Coupe (seizième, huitième, quarts de finale, demi-finales et finale).

Le nombre de tours dans la phase précédente et les joueurs qui vont à la phase suivante dépendra du nombre de participants avec un minimum de cinq phases précédentes.
Pour le classement après chaque manche, les matchs et les 11 seront pris en compte. gagné Dans la phase précédente, aucun accouplement ne sera répété, ce qui peut arriver dans la phase éliminatoire. Dans la phase éliminatoire, l'appariement se fera entre le meilleur et le pire dans la phase ou ronde précédente. Ainsi, dans les 16 derniers matchs, ils joueront 1ère contre 32ème, 2ème contre 31ème, ... et 16ème contre 17ème. Les groupes A et B rejoindront un groupe unique dans la phase éliminatoire.

4. PRIX.- Il y aura des trophées pour les quatre meilleures petites de chaque catégorie et des prix en argent pour le meilleur de la catégorie absolue.

5.-CALENDRIER: La compétition débutera à 18h le samedi 25 août au Pavillon Pav3 de Cassà.
Les jeux seront joués dans douze tables distribuées à la salle de sport.
horaires de chaque manche seront rendus publics au moins 20 minutes avant chaque série dans les panneaux d'affichage situés sur le site ou sur le site du concours: www.24httcassa.cat.
Il est indispensable de suivre strictement le planning indiqué par l'organisation pour garantir la durée et le rythme de l'ensemble de la compétition.
Les retards peuvent être sanctionnés par la perte du match et en cas de récidive à l'exclusion du contrevenant. Les catégories d'anciens combattants et les enfants auront une pause d'au moins six heures tout au long de la compétition. Le reste des joueurs s'affronteront sans interruption le samedi à six heures du matin jusqu'au dimanche à 9 heures du matin. La compétition se terminera dimanche à 2 heures, avec la cérémonie de remise des prix.

6.-INSCRIPTION: Les participants doivent faire leur inscription, écrite et payer les droits par virement bancaire en vigueur, à travers le formulaire qui peut être trouvé sur le web www.24httcassa.cat.

Avec le formulaire, vous devrez envoyer le formulaire de paiement par email (24httcassa@gmail.com). La date limite d'inscription est le 15 août 2018. Les frais d'inscription sont de 20 € pour les catégories absolues, juvéniles, vétérans 40, 50 et 60; 15 € pour les enfants et le catalan open; et 10 € pour les locaux et non fédérés. Les joueurs qui se sont inscrits à l'Open auront l'inscription gratuite 24 heures par jour. Le dépôt doit être effectué au numéro ES23 0075 0107 9007 0127 4924

7. FORMAILTÉ D'INSCRIPTION: L'inscription et certificat d'enregistrement commencera cependant, à dix heures samedi matin dans la zone activée drapeau, doit être présent sur le lieu au moins une heure avant la compétition pour recueillir votre numéro et rendre votre inscription effective. Joueur qui n'a pas fait cette procédure avant 17 h sera considéré comme absent, vous perdrez tous leurs droits et leur place sera occupée par inscrit comme réserves. Chaque joueur recevra avec le dos une balle qui sera utilisée pendant le championnat. En cas de casse du ballon, il faudra le porter au secrétariat et l'organisation le changera. Si le joueur le perd, il peut en acheter un autre au prix de 1 €.

8. DROIT DE CONFIDENTIALITÉ ET NOUS DES INSTALLATIONS SPORTIVES: Les participants de 24 heures auront le droit d'installer un magasin dans la zone de camping à côté de la piscine municipale. Chaque inscription recevra deux bracelets essentiels pour accéder aux installations. Les compagnons pourront acquérir des bracelets pour utiliser la piscine, au prix de 5 €.

9.-CONTRÔLE DE MATCH: Avant chaque tour, les joueurs doivent passer par le secrétaire de l'épreuve pour récupérer le billet correspondant à leur départ, selon la table qui sera exposée. Le gagnant du match devra retourner le ticket à la secrétaire. Le gagnant du jeu est responsable de l'annotation correcte du résultat final dans ce billet. L'organisation n'est pas responsable des erreurs pouvant survenir en raison de l'inexactitude de ces annotations.

10.-ARBITRAGES: Le joueur qui perd le match doit rester à la table pour arbitrer le match suivant. Le non-respect de cette règle peut entraîner l'exclusion du contrevenant. Dans le premier match du championnat, les joueurs locaux seront nommés arbitres

11.-RÉSERVATIONS: A partir de 10 heures du matin le samedi ouvrira les inscriptions de réserves pour occuper les places qui étaient vacantes dans la catégorie correspondante. L'ordre d'entrée de chaque réserve dans la compétition sera fait suite à l'ordre d'inscription sur la liste de réserve et sera rendu public 20 minutes avant le début de la compétition.

12.-RÉCLAMATIONS: Le comité de compétition et l'organisation assisteront à toute réclamation présentée durant le test. Vos décisions seront sans appel. Le Comité se réserve le droit d'apporter des modifications pendant la compétition si des causes imprévues étaient appliquées. Toute circonstance ou incident non prévu dans ce règlement sera résolu par l'organisation.

Create a free web site at www.plisweb.com